02221-481-000 ó 02221-480-694  
Inmobiliaria Lucas Trovato